Skenování pomocí interního snímače
Skenování pomocí interního snímače

Skenování pomocí interního snímače

Pro čtení čárového kódu je vyžadována aplikace podporující skenování. Zařízení obsahuje aplikaci DataWedge, která vám umožňuje aktivovat snímač, dekódovat data čárového kódu a zobrazit obsah čárového kódu.
Zařízení SE55 zobrazuje zaměřovač ze zelených čárek a teček. Snímač SE4710 zobrazuje zaměřovač v podobě červené tečky.
 1. Zkontrolujte, zda je v zařízení spuštěna aplikace a zda je zaostřeno textové pole (textový kurzor se nachází v textovém poli).
 2. Namiřte výstupní okno čtečky na čárový kód.
  skenování
 3. Stiskněte a podržte tlačítko skenování.
  Zařízení promítne zaměřovací vzor.
 4. Když je zařízení v režimu Rozevíracího seznamu, nedekóduje čárový kód, dokud se střed tečky nedotkne čárového kódu.
 5. Zkontrolujte, zda se čárový kód nachází v zaměřovacím vzoru. Zaměřovací tečka se používá pro zvýšenou viditelnost za jasného osvětlení.
  SE4710
  SE55
  SE4710 – režim Rozevíracího seznamu
  SE55 – režim Rozevíracího seznamu
  Kontrolka LED záznamu dat svítí zeleně a ve výchozím nastavení se ozve zvukový signál indikující úspěšné dekódování čárového kódu.
 6. Uvolněte tlačítko skenování.
  Dekódování snímačem obvykle proběhne okamžitě. Zařízení opakuje kroky potřebné k pořízení digitálního snímku špatného nebo obtížně čitelného čárového kódu, dokud tlačítko skenování zůstává stisknuté.
Zařízení zobrazí data čárového kódu v textovém poli.