Индикатори за зареждане
Индикатори за зареждане

Индикатори за зареждане

Заредете батерията, преди да използвате устройството.
Индикатори за зареждане
Светодиод
Индикация
Изкл.
Към устройството не се подава захранване. Устройството използва батерия, която не е клетъчна.
Бавно премигва в оранжево
(1 премигване на всеки 4 секунди)
Устройството се зарежда.
Бавно премигва в червено
(1 премигване на всеки 4 секунди)
Устройството се зарежда, но батерията е в края на полезния си живот.
Бързо премигва в оранжево
(2 премигвания/секунда)
Грешка при зареждане. Възможните грешки при зареждане включват:
  • Температурата е твърде ниска или твърде висока.
  • Зареждането продължава твърде дълго без завършване (обикновено осем часа).
Бързо премигва в червено
(2 премигвания/секунда)
Грешка при зареждане и батерията е в края на полезния си живот. Възможните грешки при зареждане включват:
  • Температурата е твърде ниска или твърде висока.
  • Зареждането продължава твърде дълго без завършване (обикновено осем часа).
Постоянно зелено
Зареждането е завършено.
Постоянно червено
Зареждането е завършено, но батерията е в края на полезния си живот.
Премигва в червено
(1 премигване/секунда)
Таблет без батерия е свързан към външно захранване.