Connection(连接) Networks(网络) Primary Network(主网络)
Connection(连接) Networks(网络) Primary Network(主网络)
View content for :
Product:

Connection(连接)
Networks(网络)
Primary Network(主网络)

查看主服务器是有线还是无线打印服务器并进行相应的修改。您可以选择将哪一个作为主服务器。
显示“Wizards”(向导)菜单屏幕。
接受的值:
Wired(有线)、WLAN
相关的 ZPL 命令:
^NC
使用的 SGD 命令:
ip.primary_network