Bezpečnostní pokyny k baterii
Bezpečnostní pokyny k baterii

Bezpečnostní pokyny k baterii

Chcete-li zařízení používat bezpečně, musíte dodržovat pokyny k použití baterie.
 • Oblast, ve které jsou jednotky napájeny, by měla být zbavena nečistot a hořlavých materiálů nebo chemikálií. Zvláštní pozornost je třeba věnovat situaci, kdy je zařízení napájeno v nekomerčním prostředí.
 • Postupujte podle pokynů pro použití, skladování a nabíjení baterie uvedených v této příručce.
 • Nesprávné použití baterie může způsobit požár, výbuch nebo jiné nebezpečí.
 • Aby bylo možné nabíjet baterii mobilního zařízení, musí být okolní teplota baterie a nabíječky v rozmezí od 5 °C do 40 °C (41 °F až 104 °F).
 • Nepoužívejte nekompatibilní baterie a nabíječky, včetně baterií a nabíječek jiných výrobců než je společnost Zebra. Použití nekompatibilní baterie nebo nabíječky může představovat riziko požáru, výbuchu, úniku elektrolytu nebo jiného nebezpečí. Máte-li jakékoli dotazy týkající se kompatibility baterie nebo nabíječky, obraťte se na globální středisko zákaznické podpory společnosti Zebra.
 • U zařízení, která využívají port USB jako zdroj nabíjení, musí být zařízení připojeno pouze k produktům, na kterých je uvedeno logo USB-IF nebo které dokončily program souladu s normou USB-IF.
 • Baterii nerozebírejte, neotvírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte ani nerozřezávejte.
 • Silný náraz při upuštění zařízení napájeného z baterie na tvrdý povrch může způsobit přehřátí baterie.
 • Nezkratujte baterii ani nedovolte, aby se kovové nebo vodivé předměty dotýkaly svorek baterie.
 • Baterii nemodifikujte ani nepřepracovávejte, nepokoušejte se do baterie vkládat cizí předměty, neponořujte ji do vody ani ji nevystavujte vodě a jiným tekutinám, ohni, výbuchu ani jinému nebezpečí.
 • Nenechávejte ani neskladujte zařízení na místech nebo v blízkosti míst, která by se mohla velmi zahřát, například v zaparkovaném vozidle nebo v blízkosti radiátoru nebo jiného zdroje tepla. Nevkládejte baterii do mikrovlnné trouby nebo sušičky.
 • Děti by měly baterii používat pod dohledem.
 • Při řádné likvidaci použitých dobíjecích baterií se řiďte místními předpisy.
 • Baterie nelikvidujte v ohni.
 • Pokud dojde ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
 • V případě úniku elektrolytu z baterie zabraňte styku kapaliny s pokožkou a očima. Pokud došlo ke kontaktu, omývejte zasaženou oblast 15 minut vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Máte-li podezření na poškození zařízení nebo baterie, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Zebra, která zajistí kontrolu.