Návod k čištění
Návod k čištění

Návod k čištění

Vždy používejte ochranu očí. Před použitím si přečtěte výstražný štítek na výrobku s alkoholem. Pokud potřebujete z lékařských důvodů použít jiný roztok, obraťte se na globální centrum zákaznické podpory, kde vám sdělí další informace.
Zabraňte kontaktu tohoto výrobku s horkým olejem nebo jinými hořlavými kapalinami. Dojde-li k takové expozici, odpojte zařízení od napájení a okamžitě vyčistěte výrobek v souladu s těmito pokyny.