Αντικατάσταση της μπαταρίας
Αντικατάσταση της μπαταρίας
View content for :
Product:

Αντικατάσταση της μπαταρίας

Αντικατάσταση της μπαταρίας στις συσκευές
HC20 και HC50
.
Η τροποποίηση της συσκευής από τον χρήστη, ειδικά στο διαμέρισμα της μπαταρίας, όπως σε ετικέτες, αναγραφές στοιχείων, εγχαράξεις, αυτοκόλλητα κ.λπ., ενδέχεται να υποβαθμίσει την προβλεπόμενη απόδοση της συσκευής ή των αξεσουάρ. Θα μπορούσαν να επηρεαστούν τα επίπεδα απόδοσης, όπως η στεγανοποίηση [Προστασία από εισχώρηση (IP)], η απόδοση πρόσκρουσης (πτώση και κύλιση), η λειτουργικότητα, η αντοχή στη θερμοκρασία κ.λπ. ΜΗΝ τοποθετείτε ετικέτες, αναγραφές στοιχείων, εγχαράξεις, αυτοκόλλητα κ.λπ. στο διαμέρισμα της μπαταρίας.
Μην προσθέτετε ή αφαιρείτε την κάρτα microSD κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας.
 1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί το μενού.
 2. Αγγίξτε
  Power Off
  (Απενεργοποίηση).
 3. Εάν ο ιμάντας χειρός είναι προσαρτημένος, αφαιρέστε τον.
 4. Πιέστε τις δύο ασφάλειες προς τα κάτω.
  πιέστε τις ασφάλειες προς τα κάτω
 5. Μην επιχειρήσετε να εισαγάγετε τα δάχτυλά σας κάτω από τις ασφάλειες κατά το τράβηγμα της μπαταρίας. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στις ασφάλειες.
  μην ανυψώνετε τις ασφάλειες
 6. Ενώ πιέζετε τις ασφάλειες προς τα κάτω, πιέστε τις δύο ασφάλειες προς το κέντρο της συσκευής. Οι ασφάλειες πρέπει να πιεστούν εντελώς προς τα μέσα για να απελευθερωθεί η μπαταρία.
  πιέστε τις ασφάλειες προς τα μέσα
 7. Ανασηκώστε και βγάλτε την μπαταρία από τη συσκευή.
 8. Τοποθετήστε την μπαταρία αντικατάστασης, πρώτα το κάτω μέρος, στον χώρο της μπαταρίας στο πίσω μέρος της συσκευής.
  τοποθέτηση της μπαταρίας
 9. Πιέστε την μπαταρία προς τα κάτω μέχρι οι ασφάλειες της μπαταρίας να κουμπώσουν στη θέση τους.
 10. Αντικαταστήστε τον ιμάντα χειρός, εάν χρειάζεται.
 11. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.