Φόρτιση εφεδρικής μπαταρίας
Φόρτιση εφεδρικής μπαταρίας

Φόρτιση εφεδρικής μπαταρίας

Οι λυχνίες LED φόρτισης της εφεδρικής μπαταρίας στο φορτιστή μπαταριών 4 θέσεων υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης της εφεδρικής μπαταρίας.
Η τυπική και η εκτεταμένη μπαταρία φορτίζεται από την πλήρη αποφόρτιση σε ποσοστό 90% σε λιγότερο από 4 ώρες.
LED
Ένδειξη
Σταθερό πορτοκαλί
Η εφεδρική μπαταρία φορτίζεται.
Σταθερό πράσινο
Η φόρτιση μιας εφεδρικής μπαταρίας ολοκληρώθηκε.
Σταθερό κόκκινο
Η εφεδρική μπαταρία φορτίζεται και η μπαταρία βρίσκεται στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της. Η φόρτιση ολοκληρώθηκε και η μπαταρία βρίσκεται στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της.
Αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα (2 φορές/δευτερόλεπτο)
Σφάλμα κατά τη φόρτιση. Ελέγξτε την τοποθέτηση της εφεδρικής μπαταρίας και ότι η μπαταρία βρίσκεται στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της.
Απενεργοποίηση
Δεν υπάρχει εφεδρική μπαταρία στην υποδοχή. Η εφεδρική μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή. Η βάση δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.