Θερμοκρασία φόρτισης
Θερμοκρασία φόρτισης

Θερμοκρασία φόρτισης

Φορτίζετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C (41°F έως 104°F). Η συσκευή ή η βάση εκτελεί πάντα τη φόρτιση της μπαταρίας με ασφαλή και έξυπνο τρόπο. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες (για παράδειγμα, περίπου +37°C (+98°F)), η συσκευή ή η βάση μπορεί να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν εναλλάξ τη φόρτιση για μικρά χρονικά διαστήματα, ώστε η μπαταρία να διατηρείται σε αποδεκτές θερμοκρασίες. Η συσκευή και η βάση υποδεικνύουν μέσω της σχετικής λυχνίας LED αν η φόρτιση είναι απενεργοποιημένη λόγω μη φυσιολογικών θερμοκρασιών.