Αποσυσκευασία
Αποσυσκευασία
View content for :
Product:

Αποσυσκευασία

Όταν παραλάβετε τα
TC22/TC27
, βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία βρίσκονται μέσα στη συσκευασία αποστολής.
  1. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα προστατευτικά υλικά από τη συσκευή και φυλάξτε το κιβώτιο αποστολής για μελλοντική αποθήκευση και αποστολή.
  2. Βεβαιωθείτε ότι έχουν ληφθεί τα ακόλουθα:
    • Υπολογιστής αφής
    • Μπαταρία ιόντων λιθίου PowerPrecision
    • Ρυθμιστικός οδηγός.
  3. Επιθεωρήστε τον εξοπλισμό για ζημιές. Εάν οποιοδήποτε στοιχείο του εξοπλισμού λείπει ή έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε αμέσως με το Παγκόσμιο κέντρο υποστήριξης πελατών.
  4. Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη προστασίας κατά την αποστολή, η οποία καλύπτει το παράθυρο σάρωσης, την οθόνη και το παράθυρο της κάμερας.