Τοποθέτηση της μπαταρίας
Τοποθέτηση της μπαταρίας
View content for :
Product:

Τοποθέτηση της μπαταρίας

Η τροποποίηση της συσκευής από τον χρήστη, ειδικά στο διαμέρισμα της μπαταρίας, όπως σε ετικέτες, αναγραφές στοιχείων, εγχαράξεις και αυτοκόλλητα, ενδέχεται να υποβαθμίσει την προβλεπόμενη απόδοση της συσκευής ή των αξεσουάρ. Θα μπορούσαν να επηρεαστούν τα επίπεδα απόδοσης, όπως η στεγανοποίηση [Προστασία από εισχώρηση (IP)], η απόδοση πρόσκρουσης (πτώση και κύλιση), η λειτουργικότητα, η αντοχή στη θερμοκρασία. ΜΗΝ τοποθετείτε ετικέτες, αναγραφές στοιχείων, εγχαράξεις ή αυτοκόλλητα στο διαμέρισμα της μπαταρίας.
  1. Τοποθετήστε την μπαταρία, πρώτα το κάτω μέρος, στο χώρο της μπαταρίας στο πίσω μέρος της συσκευής.
    Τοποθέτηση μπαταρίας
  2. Πιέστε την μπαταρία προς τα κάτω μέσα στο χώρο της μπαταρίας μέχρι οι ασφάλειες να κουμπώσουν στη θέση τους.