Τοποθέτηση της κάρτας microSD
Τοποθέτηση της κάρτας microSD
View content for :
Product:

Τοποθέτηση της κάρτας microSD

Η υποδοχή καρτών microSD στα
TC22/TC27
παρέχει έναν δευτερεύοντα διατηρήσιμο αποθηκευτικό χώρο. Η υποδοχή βρίσκεται κάτω από την μπαταρία. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με την κάρτα για περισσότερες πληροφορίες και ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή για τη χρήση.
 1. Ακολουθήστε τις κατάλληλες προφυλάξεις ηλεκτροστατικής εκκένωσης (ESD), για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στην κάρτα microSD. Οι κατάλληλες προφυλάξεις ESD περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εργασία σε τάπητα ESD και τη διασφάλιση της σωστής γείωσης του χειριστή.
 2. Τραβήξτε την υποδοχή της κάρτας έξω από τη συσκευή.
  Ανοίξτε την υποδοχή της κάρτας SD
 3. Τοποθετήστε την κάρτα microSD, με το άκρο των επαφών πρώτα, με τις επαφές στραμμένες προς τα πάνω, στην υποδοχή της κάρτας.
  Τοποθετήστε την κάρτα SD στην υποδοχή
 4. Περιστρέψτε την κάρτα microSD προς τα κάτω.
 5. Πιέστε την κάρτα προς τα κάτω μέσα στην υποδοχή της και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.
 6. Τοποθετήστε ξανά την υποδοχή της κάρτας.
  Τοποθετήστε ξανά την υποδοχή της κάρτας SD