Τοποθέτηση της κάρτας SIM
Τοποθέτηση της κάρτας SIM
View content for :
Product:

Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Για την πραγματοποίηση κλήσεων και τη μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας με το TC27 απαιτείται κάρτα SIM.
 1. Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτα SIM Nano.
  Ακολουθήστε τις κατάλληλες προφυλάξεις ηλεκτροστατικής εκκένωσης (ESD), για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στην κάρτα SIM. Οι κατάλληλες προφυλάξεις ESD περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την εργασία σε τάπητα ESD και τη διασφάλιση της σωστής γείωσης του χρήστη.
 2. Τραβήξτε την υποδοχή της κάρτας έξω από τη συσκευή.
  Τραβήξτε προς τα έξω την υποδοχή της κάρτας SIM
 3. Αναποδογυρίστε την υποδοχή της κάρτας.
 4. Τοποθετήστε το άκρο της κάρτας SIM, με τις επαφές στραμμένες προς τα πάνω, στην υποδοχή της κάρτας.
  Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή.
 5. Περιστρέψτε την κάρτα SIM προς τα κάτω.
 6. Πιέστε την κάρτα SIM προς τα κάτω μέσα στην υποδοχή της και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.
 7. Αναποδογυρίστε την υποδοχή της κάρτας και επανατοποθετήστε την.
  Τοποθετήστε ξανά την υποδοχή της κάρτας SIM.