Βάση USB 1 θέσης
Βάση USB 1 θέσης
View content for :
User:
Product:

Βάση USB 1 θέσης

Αυτή η βάση παρέχει ηλεκτρική ισχύ και επικοινωνίες μέσω USB.
Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες για την ασφάλεια της μπαταρίας που περιγράφονται στον Οδηγό αναφοράς προϊόντος.
Η βάση USB 1 θέσης:
  • Παρέχει ηλεκτρική ισχύ 5 V DC για τη λειτουργία της συσκευής.
  • Φορτίζει την μπαταρία της συσκευής.
  • Παρέχει επικοινωνία μέσω USB με κεντρικό υπολογιστή.
  • Με μια προαιρετική μονάδα Ethernet και βραχίονα, παρέχεται USB με κεντρικό υπολογιστή ή/και επικοινωνίες μέσω Ethernet με δίκτυο.
Βάση USB 1 θέσης
1
Υποδοχή φόρτισης συσκευής με διάταξη σφήνωσης.
2
Λυχνία LED λειτουργίας