Ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης
Ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης

Ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης

Η λυχνία LED φόρτισης/ειδοποίησης υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης.
Ενδεικτικές λυχνίες LED φόρτισης/ειδοποίησης
Κατάσταση
Χρώμα λυχνίας LED
Ενδείξεις
Απενεργοποίηση
Η συσκευή δεν φορτίζεται.
  • Η συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση ή δεν έχει συνδεθεί σε πηγή ρεύματος.
  • Ο φορτιστής/η βάση δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.
Πορτοκαλί που αναβοσβήνει αργά
(1 φορά κάθε 4 δευτερόλεπτα)
Η συσκευή φορτίζεται.
Κόκκινο που αναβοσβήνει αργά
(1 φορά κάθε 4 δευτερόλεπτα)
Η συσκευή φορτίζεται, αλλά η μπαταρία βρίσκεται στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της.
Σταθερό πράσινο
Η φόρτιση ολοκληρώθηκε.
Σταθερό κόκκινο
Η φόρτιση ολοκληρώθηκε, αλλά η μπαταρία βρίσκεται στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της.
Πορτοκαλί που αναβοσβήνει γρήγορα
(2 φορές/δευτερόλεπτο)
Σφάλμα φόρτισης. Για παράδειγμα:
  • Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή.
  • Η φόρτιση έχει διαρκέσει πάρα πολύ χωρίς να ολοκληρωθεί (συνήθως 12 ώρες).
Κόκκινο που αναβοσβήνει γρήγορα
(2 φορές/δευτερόλεπτο)
Σφάλμα φόρτισης και η μπαταρία βρίσκεται στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της. Για παράδειγμα:
  • Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή.
  • Η φόρτιση έχει διαρκέσει πάρα πολύ χωρίς να ολοκληρωθεί (συνήθως 12 ώρες).