Πληροφορίες για το σέρβις
Πληροφορίες για το σέρβις

Πληροφορίες για το σέρβις

Οι υπηρεσίες επισκευής με τη χρήση ανταλλακτικών της Zebra είναι διαθέσιμες για τουλάχιστον τρία χρόνια μετά το τέλος της παραγωγής και μπορείτε να τις ζητήσετε στη διεύθυνση zebra.com/support.