Τοποθέτηση κάρτας microSD
Τοποθέτηση κάρτας microSD

Τοποθέτηση κάρτας microSD

Η υποδοχή της κάρτας microSD παρέχει δευτερεύουσα διατηρήσιμη αποθήκευση. Η υποδοχή βρίσκεται κάτω από την μπαταρία. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με την κάρτα για περισσότερες πληροφορίες και ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή για τη χρήση.
Πρέπει να λαμβάνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις κατά των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων (ESD) για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στην κάρτα microSD. Οι κατάλληλες προφυλάξεις ESD περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την εργασία πάνω σε τάπητα ESD και τη διασφάλιση της σωστής γείωσης του χειριστή.
 1. Ανασηκώστε τη θυρίδα πρόσβασης.
  Αφαίρεση του καλύμματος καρτών microSD από το εσωτερικό της συσκευής.
 2. Σύρετε τη θήκη καρτών microSD στη θέση ανοίγματος.
  Εικόνα θήκης καρτών microSD με βέλος στραμμένο προς τα δεξιά για τη θέση ανοίγματος.
 3. Ανασηκώστε τη θυρίδα της θήκης καρτών microSD.
  Εικόνα ανοίγματος θυρίδας τη θήκης καρτών microSD προς τα δεξιά.
 4. Τοποθετήστε την κάρτα microSD στη θήκη καρτών και βεβαιωθείτε ότι η κάρτα ολισθαίνει μέσα στις γλωττίδες συγκράτησης σε κάθε πλευρά της θυρίδας.
  Εικόνα τοποθέτησης της κάρτας microSD.
 5. Κλείστε τη θήκη καρτών microSD.
  Εικόνα κλεισίματος της θήκης καρτών microSD.
 6. Σύρετε τη θήκη καρτών microSD στη θέση κλειδώματος.
  Εικόνα της θήκης καρτών microSD στη θέση κλειδώματος.
  Για να εξασφαλίσετε τη σωστή σφράγιση της συσκευής, πρέπει να τοποθετήσετε ξανά το κάλυμμα πρόσβασης και να βεβαιωθείτε ότι έχει εδραστεί καλά.
 7. Επανατοποθετήστε τη θυρίδα πρόσβασης.
  Επανατοποθέτηση του καλύμματος καρτών microSD στη συσκευή.