Αφαίρεση της διάταξης σκανδάλης και περιβλήματος
Αφαίρεση της διάταξης σκανδάλης και περιβλήματος

Αφαίρεση της διάταξης σκανδάλης και περιβλήματος

Όταν χρειαστεί να αντικαταστήσετε την μπαταρία, αφαιρέστε το κεντρικό τμήμα από τη διάταξη σκανδάλης και περιβλήματος.
  1. Πιέστε προς τα κάτω τη γλωττίδα απασφάλισης του περιβλήματος (1).
    Πάτημα της γλωττίδας απασφάλισης της σκανδάλης και ώθηση του κεντρικού τμήματος έξω από τη διάταξη σκανδάλης και περιβλήματος
  2. Σύρετε το κεντρικό τμήμα (1) και απομακρύνετέ το από τη διάταξη σκανδάλης και περιβλήματος (2).
    Ώθηση του κεντρικού τμήματος έξω από τη διάταξη σκανδάλης και περιβλήματος