Αφαίρεση της διάταξης βάσης καρπού
Αφαίρεση της διάταξης βάσης καρπού

Αφαίρεση της διάταξης βάσης καρπού

Αποσυνδέστε το κεντρικό τμήμα και το περίβλημα από τη διάταξη βάσης καρπού για να κάνετε φόρτιση. Μετά από τη φόρτιση, τοποθετήστε ξανά το κεντρικό τμήμα και το περίβλημα στη διάταξη βάσης καρπού.
  1. Πιέστε προς τα κάτω τη γλωττίδα απελευθέρωσης της βάσης καρπού (3).
  2. Ανασηκώστε τη συσκευή, πρώτα το κάτω μέρος, από το στήριγμα της βάσης καρπού.
    Γλωττίδες ασφάλισης της βάσης καρπού
    Όταν ανασηκώνονται οι γλωττίδες ασφάλισης (2), απομακρύνονται από τις εγκοπές ασφάλισης (1).
  3. Αφαιρέστε το κεντρικό τμήμα στο περίβλημα από τη διάταξη βάσης καρπού.
  4. Για να αφαιρέσετε το κεντρικό τμήμα (2) από το περίβλημα (3), πιέστε προς τα κάτω τη γλωττίδα απελευθέρωσης του περιβλήματος (1) και σύρετε το κεντρικό τμήμα έξω από το περίβλημα (3).
    Αφαίρεση κεντρικού τμήματος από το περίβλημα