Ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης
Ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης

Ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης

Η λυχνία LED φόρτισης της εφεδρικής μπαταρίας στο κάλυμμα της βάσης υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης της εφεδρικής μπαταρίας.
Ενδεικτικές λυχνίες LED φόρτισης εφεδρικών μπαταριών
Κατάσταση
Ένδειξη
Απενεργοποίηση
Η μπαταρία δεν φορτίζεται. Η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση ή δεν έχει συνδεθεί σε πηγή ρεύματος. Η βάση δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.
Σταθερό πορτοκαλί
Η μπαταρία είναι σε καλή κατάσταση και φορτίζεται σωστά.
Σταθερό πράσινο
Η φόρτιση μιας μπαταρίας που είναι σε καλή κατάσταση ολοκληρώθηκε.
Αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα (2 φορές/δευτερόλεπτο)
Σφάλμα φόρτισης, για παράδειγμα:
  • Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή.
  • Η φόρτιση έχει διαρκέσει πάρα πολύ χωρίς να ολοκληρωθεί (συνήθως οκτώ ώρες).
Σταθερό κόκκινο
Μια μπαταρία που είναι σε κακή κατάσταση φορτίζεται ή έχει φορτιστεί πλήρως.