Τοποθέτηση της κάρτας microSD
Τοποθέτηση της κάρτας microSD

Τοποθέτηση της κάρτας microSD

Η υποδοχή της κάρτας microSD παρέχει δευτερεύουσα διατηρήσιμη αποθήκευση. Η υποδοχή βρίσκεται κάτω από την μπαταρία. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με την κάρτα για περισσότερες πληροφορίες και ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή για τη χρήση.
Ακολουθήστε τις κατάλληλες προφυλάξεις ηλεκτροστατικής εκκένωσης (ESD), για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στην κάρτα microSD. Οι κατάλληλες προφυλάξεις ESD περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εργασία σε τάπητα ESD και τη διασφάλιση της σωστής γείωσης του χειριστή.
 1. Σύρετε τις ασφάλειες απελευθέρωσης μπαταρίας προς τα πλαϊνά του tablet.
  Η μπαταρία βγαίνει ελαφρώς.
 2. Ανασηκώστε την μπαταρία και αφαιρέστε την από το tablet.
 3. Αφαιρέστε τη θυρίδα πρόσβασης.
 4. Σύρετε την υποδοχή της κάρτας microSD στη θέση ξεκλειδώματος.
 5. Ανασηκώστε την υποδοχή της κάρτας microSD.
 6. Τοποθετήστε την κάρτα microSD στη θυρίδα υποδοχής της κάρτας, διασφαλίζοντας ότι η κάρτα σύρεται στις γλωττίδες συγκράτησης σε κάθε πλευρά της θυρίδας.
 7. Κλείστε την υποδοχή της κάρτας microSD και ασφαλίστε την στη θέση της.
 8. Για να διασφαλίσετε τη σωστή στεγανοποίηση της συσκευής, η θυρίδα πρόσβασης πρέπει να επανατοποθετηθεί και να κουμπώσει με ασφάλεια.
 9. Επανατοποθετήστε τη θυρίδα πρόσβασης.
 10. Τοποθετήστε την μπαταρία, πρώτα το κάτω μέρος, στο χώρο της μπαταρίας στο πίσω μέρος της συσκευής.
  τοποθέτηση της μπαταρίας
 11. Πιέστε την μπαταρία προς τα κάτω μέσα στο χώρο της μέχρι οι ασφάλειες να κουμπώσουν στη θέση τους.