Τοποθέτηση της κάρτας nano SIM
Τοποθέτηση της κάρτας nano SIM

Τοποθέτηση της κάρτας nano SIM

Αυτή η ενότητα παρέχει τα βήματα για την τοποθέτηση μιας κάρτας nano SIM.
Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτα SIM Nano.
Ακολουθήστε τις κατάλληλες προφυλάξεις ηλεκτροστατικής εκκένωσης (ESD), για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στην κάρτα SIM. Οι κατάλληλες προφυλάξεις ESD περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την εργασία σε τάπητα ESD και τη διασφάλιση της σωστής γείωσης του χρήστη.
 1. Σύρετε τις ασφάλειες απελευθέρωσης μπαταρίας προς τα πλαϊνά του tablet.
  Η μπαταρία βγαίνει ελαφρώς.
 2. Ανασηκώστε την μπαταρία και αφαιρέστε την από το tablet.
 3. Αφαιρέστε τη θυρίδα πρόσβασης.
 4. Σύρετε την υποδοχή της κάρτας SIM στη θέση ξεκλειδώματος.
 5. Ανασηκώστε τη θυρίδα υποδοχής της κάρτας SIM.
 6. Τοποθετήστε την κάρτα nano SIM στην υποδοχή της κάρτας με τις επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
 7. Κλείστε τη θυρίδα υποδοχής της κάρτας SIM.
 8. Σύρετε τη θυρίδα υποδοχής της κάρτας SIM στη θέση ασφάλισης.
 9. Για να διασφαλίσετε τη σωστή στεγανοποίηση της συσκευής, η θυρίδα πρόσβασης πρέπει να επανατοποθετηθεί και να κουμπώσει με ασφάλεια.
 10. Επανατοποθετήστε τη θυρίδα πρόσβασης.
 11. Τοποθετήστε την μπαταρία, πρώτα το κάτω μέρος, στο χώρο της μπαταρίας στο πίσω μέρος της συσκευής.
  τοποθέτηση της μπαταρίας
 12. Πιέστε την μπαταρία προς τα κάτω μέσα στο χώρο της μέχρι οι ασφάλειες να κουμπώσουν στη θέση τους.