Θερμοκρασία φόρτισης
Θερμοκρασία φόρτισης

Θερμοκρασία φόρτισης

Φορτίζετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
Φορτίζετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C (41°F έως 104°F). Η συσκευή εκτελεί πάντα τη φόρτιση της μπαταρίας με ασφαλή και έξυπνο τρόπο. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες [π.χ., περίπου +37°C (+98°F)], η συσκευή ή μπορεί να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί εναλλάξ τη φόρτιση για μικρά χρονικά διαστήματα, ώστε η μπαταρία να διατηρείται σε αποδεκτές θερμοκρασίες. Η συσκευή υποδεικνύει μέσω της σχετικής λυχνίας LED αν η φόρτιση είναι απενεργοποιημένη λόγω μη φυσιολογικών θερμοκρασιών.