התקנת הסוללה
התקנת הסוללה

התקנת הסוללה

פרק זה מתאר כיצד יש להתקין את הסוללה בהתקן.
  1. התאם את הסוללה לחריץ הסוללה.
  2. דחוף את הסוללה אל תוך חריץ הסוללה.
  3. לחצו בחוזקה את הסוללה אל שקע הסוללה.
    ודאו ששני התפסים לשחרור הסוללה משני צדי ההתקן חוזרים למקומם. נשמע צליל נקישה שמציין ששני התפסים לשחרור הסוללה חזרו למקומם, ושהסוללה ננעלה במקומה.
  4. לחץ על
    Power
    (הפעלה) כדי להפעיל את ההתקן.