מחווני טעינה
מחווני טעינה

מחווני טעינה

נורית חיווי ה-LED לטעינה מציינת את מצב הטעינה.
נוריות LED לחיווי טעינה
מצב
משמעות
כבוי
  • הסוללה לא נטענת.
  • ההתקן לא הוכנס כראוי לתושבת או שאינו מחובר למקור מתח.
  • המכשיר לא מופעל.
כתום מהבהב באיטיות כל 3 שניות
  • הסוללה נטענת, אך היא מרוקנת לחלוטין ורמתה הנוכחית לא מאפשרת לה עדיין להפעיל את ההתקן.
  • לאחר הסרת הסוללה, הנורית מציינת שההתקן נמצא במצב החלפה חמה עם שמירה על קישוריות.
SuperCap דורש לפחות 15 דקות כדי להיטען באופן מלא כדי שהפעלת הקישוריות וזיכרון תישאר יציבה באופן מספק.
כתום רציף
הסוללה נטענת.
ירוק רציף
טעינת הסוללה הושלמה.
אדום מהבהב במהירות – 2 הבהובים לשנייה
שגיאת טעינה. לדוגמה:
  • הטמפרטורה גבוהה מדי או נמוכה מדי.
  • הטעינה נמשכת זמן רב מדי בלי להסתיים (בדרך כלל 8 שעות).
אדום רציף
  • הסוללה נטענת והיא קרובה לסוף חייה השימושיים.
  • הטעינה הושלמה והסוללה קרובה לסוף חייה השימושיים.