ShareCradle ל-Ethernet עם 4 חריצים
ShareCradle ל-Ethernet עם 4 חריצים
View content for :
User:

ShareCradle ל-Ethernet עם 4 חריצים

ודא שאתה פועל לפי הנחיות הבטיחות בנוגע לסוללה המתוארות במדריך העזר למוצר.
ShareCradle ל-Ethernet עם 4 חריצים:
  • מספק מתח של ‎9 VDC להפעלת המחשב הנייד ולטעינת הסוללה.
  • טוען בו-זמנית עד ארבעה מחשבים ניידים.
  • מחבר עד ארבעה התקנים לרשת Ethernet.
  • תואם להתקנים המשתמשים בסוללות הבאות:
    • סוללה רגילה של PowerPrecision+‎ עם 7,000 אמפר לשעה
    • סוללה לטמפרטורות נמוכות במיוחד (Freezer) של PowerPrecision+‎ עם 5,000 אמפר לשעה
    • סוללה שאינה מחוללת הצתה של PowerPrecision+‎ עם 7,000 אמפר לשעה.
ShareCradle ל-Ethernet עם 4 חריצים
1
נורית LED ל-1000Base-T
2
נורית LED ל-10/100Base-T
3
חריץ טעינה