ShareCradle לטעינה בלבד עם 4 חריצים
ShareCradle לטעינה בלבד עם 4 חריצים
View content for :
User:
Product:

ShareCradle לטעינה בלבד עם 4 חריצים

ודא שאתה פועל לפי הנחיות הבטיחות בנוגע לסוללה המתוארות במדריך העזר למוצר.
ShareCradle לטעינה בלבד עם 4 חריצים:
 • מספק מתח של ‎9 VDC להפעלת המחשב הנייד ולטעינת הסוללה.
 • טוען בו-זמנית עד ארבעה מחשבים ניידים.
 • תואם להתקנים המשתמשים בסוללות הבאות:
  • סוללה רגילה של PowerPrecision+‎ עם 7,000 אמפר לשעה
  • סוללה רגילה של PowerPrecision+‎ עם 7,000 אמפר לשעה עם מחוון BLE
  • סוללה לטמפרטורות נמוכות במיוחד (Freezer) של PowerPrecision+‎ עם 5,000 אמפר לשעה
  • סוללה שאינה מחוללת הצתה של PowerPrecision+‎ עם 7,000 אמפר לשעה.
ShareCradle לטעינה בלבד עם 4 חריצים
1
נורית LED להפעלה
2
חריץ טעינה