ממשק המשתמש
ממשק המשתמש

ממשק המשתמש

בקרות המשתמש הראשיות נמצאות בחזית המדפסת.

ממשק משתמש סטנדרטי

 • ממשק זה מספק את הבקרות ומידע המצב הבסיסיים להם זקוק המפעיל. מצב ההפעלה של המדפסת מדווח באמצעות חמש נוריות חיווי מצב של סמלים. סמלים אלה מייצגים תחומי תפקוד שונים של התפעול. נוריות החיווי, כקבוצה, מספקות מגוון רחב של הודעות על מצב המדפסת כאשר משתמשים בשילוב שלהן. ניתן לראות אותן ממרחק גדול יותר מזה הנדרש לקריאת ההודעות בתצוגת מדפסת. עיין במשמעות התבניות של נוריות החיווי.
  • ממשק משתמש זה תומך במשימות מפעיל של החלפת חומרים מתכלים של המדפסת (מדבקות, נייר קבלות, סרט העברה וכו') כאשר קיימת הנחיה על-ידי שתי נוריות חיווי.
  • הסמלים של מחווני המצב מייצגים תחום תפקודי של תפעול המדפסת.
  • נוריות מצב מסוימות משתמשות בדרך כלל בצבעים כדי להציג למפעיל את המצב התפקודי של המדפסת. נוריות חיווי המצב יכולות להיות כבויות (לא מאירות), בצבע אדום, ירוק או כתום. המשמעות של אדום היא 'שים לב' או 'לא מוכנה'. ירוק משמעותו 'מוכנה' או 'מתפקדת'. המשמעות של כתום היא פעילות או תהליך פעיל (הורדת נתונים, מחזור קירור לאחר התחממות-יתר וכו'). נורית חיווי כבויה או שאינה מאירה מציינת שאין צורך בתשומת לב המפעיל.
  • נורית חיווי מצב יכולה להבהב, לדעוך (מצב בהיר עד מצב כבוי), לעבור בין צבעים, או להמשיך להאיר במגוון תבניות המציינות פעילויות שונות של המדפסת, ומצב תפעולי כקבוצה.
  • לחצני הבקרה משמשים בשילובים שונים לצורך גישה לתפקודים פנימיים המכווננים את המדפסת למדיה שלך וקובעים הגדרות הדפסה מוגבלות.