החלפת חומרים מתכלים תוך כדי השימוש במדפסת
החלפת חומרים מתכלים תוך כדי השימוש במדפסת
View content for :
Product:

החלפת חומרים מתכלים תוך כדי השימוש במדפסת

אם המדיה (מדבקות, קבלות, תגיות, כרטיסים וכדומה) נגמרת במהלך ההדפסה, השאר את המדפסת דולקת בעת טעינת המדיה מחדש. לאחר שתטען גליל חדש של מדיה, לחץ על הלחצן
FEED
(הזנה) כדי לסנכרן מחדש ולהפעיל מחדש את ההדפסה.
אין לכבות את המדפסת כדי להחליף את מדיית המדפסת. ייגרם אובדן נתונים אם תכבה את המדפסת בזמן ההדפסה. על ידי שמירה על מתח המדפסת, עבודות הדפסה שמתבצעות יכולות לחדש את פעולתן ולהסתיים, גם אם מדובר בתדפיס יחיד או בעבודת הדפסה באצווה.
לחץ על הלחצן
FEED
(הזנה) פעם אחת לאחר טעינה מחדש של מדיה כדי להפעיל סינכרון מחדש של מדיה לתחילת מדבקה.
לחיצה על
PAUSE
(השהיה) תחדש את עבודת ההדפסה ברוב המקרים.
לחץ על הלחצן
FEED
(הזנה) לאחר שהמדיה סונכרנה מחדש או ביצעה כיול והגדרת ברירת המחדל של המדפסת היא להדפיס מחדש את תמונת המדבקה האחרונה במדפסת.