איפוס המדפסת להגדרות ברירת המחדל שנקבעו במפעל (בדיקה עצמית של השהיה + הזנה)
איפוס המדפסת להגדרות ברירת המחדל שנקבעו במפעל (בדיקה עצמית של השהיה + הזנה)

איפוס המדפסת להגדרות ברירת המחדל שנקבעו במפעל (בדיקה עצמית של השהיה + הזנה)

פעולה זו מאפסת את תצורת המדפסת לערכי ברירת המחדל של היצרן עבור הגדרות מדפסת שאינה מחוברת לרשת.
במדפסת יש לחצן איפוס בחלק התחתון שלה, עיין בReset Button (לחצן 'איפוס').
 1. כבה את המדפסת.
 2. לחץ לחיצה ממושכת על הלחצנים
  PAUSE
  (השהיה) +
  FEED
  (הזנה) בעת הפעלת המדפסת.
 3. המשך ללחוץ לחיצה ממושכת על הלחצנים
  PAUSE
  (השהיה) +
  FEED
  (הזנה) עד שנורית החיווי
  STATUS
  (מצב) תהיה נורית החיווי היחידה שדולקת.
 4. כייל את המדפסת למדיה בשימוש. ראה SmartCal Media Calibration (כיול חכם של מדיה).