אבחון המדפסת
אבחון המדפסת

אבחון המדפסת

דוחות אבחון, נהלי כיול, שחזור ברירות המחדל של היצרן וסוגי אבחון אחרים מספקים מידע ספציפי על מצב המדפסת.
בעת ביצוע בדיקות עצמאיות יש להשתמש במדיה ברוחב מלא. אם המדיה לא תהיה רחבה מספיק, ייתכן שמדבקות הבדיקה יודפסו על גליל ההדפסה (ההנעה).

עצות לבדיקות אבחון

מפעילים כל בדיקה עצמית באמצעות לחצן ספציפי בממשק המשתמש או שילוב לחצנים בעת הפעלת המדפסת. השאר את הלחצנים לחוצים עד שנורית החיווי הראשונה תכבה. הבדיקה העצמית שבחרת תופעל באופן אוטומטי בסוף פעולת ההפעלה הרגילה.
  • בעת ביצוע הבדיקות העצמיות, אל תשלח נתונים מהמארח אל המדפסת. אם המדיה קצרה מהמדבקה שיש להדפיס, הדפסת מדבקת הבדיקה תמשיך אל המדבקה הבאה.
  • בעת ביטול בדיקה עצמית לפני הסיום, אפס תמיד את המדפסת על-ידי כיבוי והפעלה.
  • אם המדפסת נמצאת במצב ניפוק ונייר המגן נאסף על-ידי המכשיר, על המפעיל להסיר ידנית את המדבקות לאחר השלמת ההדפסה.