ניהול התצורה של מדפסת ZPL
ניהול התצורה של מדפסת ZPL

ניהול התצורה של מדפסת ZPL

זה מתאר כיצד הגדרות נשמרות ומתעדכנות.
מדפסת ZPL מתוכננת לאפשר לך לשנות את הגדרות המדפסת באופן דינמי להדפסה מהירה של המדבקה הראשונה. פרמטרי המדפסת שניתנים לשמירה יישמרו לשימושן של תבניות עתידיות. הגדרות אלו יישארו בתוקף עד להחלפה באמצעות פקודות עוקבות, איפוס המדפסת, הפעלה מחדש של המדפסת, או בעת שחזור פרמטר שיש לו ברירת מחדל של המפעל או על-ידי איפוס המדפסת להגדרות ברירת המחדל של המפעל. הפקודה Configuration Update (
^JU
)‎ (עדכון תצורה) של ZPL שומרת ומשחזרת את תצורת המדפסת כדי לאתחל (או לאתחל מחדש) את המדפסת בהגדרות שנקבעו מראש.
  • כדי לשמור את ההגדרות לאחר מחזור הפעלה או איפוס של המדפסת, ניתן לשלוח פקודת ‎
    ^JUS
    אל המדפסת כדי לשמור את כל ההגדרות הנוכחיות שניתן לשמור.
  • מאחזרים את הערכים באמצעות הפקודה
    ‎^JUR
    כדי לשחזר במדפסת שלך את הערכים שנשמרו לאחרונה.
ZPL מאחסנת את כל הפרמטרים באמצעות הפקודה היחידה המוזכרת לעיל. שפת התכנות הישנה EPL (בה תומכת המדפסת) משנה ושומרת פקודות בודדות מיד. רוב הגדרות המדפסת משותפות ל-ZPL ול-EPL. לדוגמה, שינוי הגדרת המהירות באמצעות EPL ישנה גם את המהירות שנקבעה לפעולות ZPL. הגדרת ה-EPL ששונתה תישמר גם אם המדפסת תאופס או תכובה ותודלק מחדש בשפה אחרת של המדפסת.
קיים Configuration Report (דוח תצורה) של המדפסת כדי לסייע למפתח. ב-Configuration Report (דוח תצורה) מופיעים פרמטרי ההפעלה, הגדרות החיישן ומצב המדפסת. גם כלי העזר להתקנה של Zebra ומנהל ההתקן ZebraDesigner‎ למערכת Windows מאפשרים להדפיס את הדוח ודוחות מדפסת אחרים שיסייעו לך לנהל את המדפסת.