איפוס הרשת להגדרות ברירת המחדל שנקבעו במפעל (בדיקה עצמית של השהיה + ביטול)
איפוס הרשת להגדרות ברירת המחדל שנקבעו במפעל (בדיקה עצמית של השהיה + ביטול)

איפוס הרשת להגדרות ברירת המחדל שנקבעו במפעל (בדיקה עצמית של השהיה + ביטול)

ביצוע נוהל זה מאפס את הגדרות תצורת הרשת לערכי ברירת המחדל של היצרן.
 1. כבה את המדפסת.
 2. לחץ לחיצה ממושכת על הלחצנים
  PAUSE
  (השהיה) +
  CANCEL
  (ביטול) בעת הפעלת המדפסת.
 3. המשך ללחוץ לחיצה ממושכת על הלחצנים
  PAUSE
  (השהיה) +
  CANCEL
  (ביטול) עד שנורית החיווי
  STATUS
  (מצב) תהיה נורית החיווי היחידה שדולקת.