תרגיל 4: הזנת נתונים לקובץ מאוחסן באמצעות מקלדת USB והדפסת מדבקה
תרגיל 4: הזנת נתונים לקובץ מאוחסן באמצעות מקלדת USB והדפסת מדבקה
View content for :
Product:

תרגיל 4: הזנת נתונים לקובץ מאוחסן באמצעות מקלדת USB והדפסת מדבקה

התכונה Print Station (תחנת הדפסה) מאפשרת לך להשתמש בהתקן ממשק אדם-מכונה בעל חיבור USB, כגון מקלדת או סורק ברקודים, כדי להזין נתוני שדה
‎^FN
בקובץ תבנית
‎*.ZPL
.
Zebra ZKDU עשוי גם לשמש במדפסות ללא צג מגע בצבע באמצעות נוהל מעט שונה המתועד במדריך ZKDU.
 1. לאחר ביצוע התרגיל הקודם, חבר מקלדת USB ליציאת USB מארח.
 2. גע ב-
  Menu (תפריט)
  Print (הגדרה)
  .
  מציג את מסך התפריט Print Station (תחנת הדפסה).
 3. גע ב-
  Menu (תפריט)
  Print (הדפסה)
  Print Station (תחנת הדפסה)
  .
  מציג את מסך התפריט Print Station (תחנת הדפסה).
  המדפסת תטען את כל קובצי ההפעלה ותעבד אותם. יוצגו הקבצים הזמינים.
 4. בחר את הקובץ
  KEYBOARDINPUT.ZPL
  .
  המדפסת תיגש לקובץ ותנחה אותך להזין מידע בשדות
  ‎^FN
  של הקובץ. במקרה זה, היא תנחה אותך להזין את שמך.
 5. הקלד את שמך באמצעות המקלדת והקש
  ENTER
  .
  המדפסת תנחה אותך להזין את מספר המדבקות להדפסה.
 6. ציין את כמות המדבקות הרצוי והקש שוב על
  ENTER
  .
  יודפס מספר המדבקות שצוין, כאשר שמך מופיע בשדות המתאימים.