תצורה של אופציית Bluetooth
תצורה של אופציית Bluetooth

תצורה של אופציית Bluetooth

Zebra Setup Utilities (כלי העזר להתקנה של Zebra) מספקים דרך מהירה וקלה להגדרת חיבור Bluetooth אלחוטי עם המדפסת.
 1. לחץ לחיצה כפולה על סמל
  Zebra Setup Utilities
  (כלי העזרה להתקנה של Zebra) בשולחן העבודה שלך.
 2. חבר כבל USB בין המדפסת לבין המחשב.
 3. במסך ZSU הראשון, סמן את המדפסת המוצגת בחלון ולחץ על
  Configure Printer Connectivity
  (הגדרת תצורה של קישוריות מדפסות) במקום המוצג.
 4. בחר את
  Bluetooth
  במסך
  Connectivity Type
  (סוג קישוריות) ולחץ על הלחצן
  Next
  (הבא).
 5. במסך
  Bluetooth Settings
  (הגדרות Bluetooth), סמן את
  Enabled
  (זמין) כדי להפוך את פונקציונליות Bluetooth לזמינה.
 6. בשדה
  Friendly Name
  (שם ידידותי), קבע את שם Bluetooth של ההתקן. השם יופיע במהלך גילוי התקן וההתקן המרכזי יסמן את המדפסת בשם הזה.
 7. הגדר את
  Discoverable
  (ניתן לגילוי) למצב On (מופעל) או Off (מופסק), כדי להגדיר האם ההתקן יופיע כאשר התקנים מרכזיים יחפשו התקנים חדשים לצימוד.
 8. הגדר את
  Authentication
  (אימות) למצב On (מופעל).
  הגדרה זו אינה קיימת ב-Link-OS, אך תצטרך להפעיל אותה אם תרצה להזין קוד PIN ב-ZSU. הגדרת האימות הממשית של המדפסת מוגדרת ב-
  Security Mode
  (מצב אבטחה) בתפריט
  Advanced Settings
  (הגדרות מתקדמות).
 9. הערכים שנקבעים בשדה
  Authentication PIN
  (קוד PIN לאימות) ישתנו בהתאם לגרסת ה-Bluetooth של ההתקן הראשי. אם ההתקן הראשי משתמש ב-BT 2.0 או בגרסה קודמת, הזן ערך מספרי בשדה זה. אתה מתבקש להזין ערך זה בהתקן הראשי כדי לאמת את השיוך. יש לבחור את
  Security Mode
  2 או 3 ב-
  Advanced Settings
  (הגדרות מתקדמות) עבור צימוד באמצעות PIN. תחת Advanced Settings (הגדרות מתקדמות), בחר Security Mode 2 (מצב אבטחה 2) או 3 עבור שיוך PIN.
  אם ההתקן הראשי משתמש ב-BT 2.1 או בגרסה חדשה יותר, אין להגדרה זו השפעה. BT 2.1 והלאה משתמש ב-Secure Simple Paring (צימוד פשוט מאובטח - SSP) שאינו דורש שימוש ב-PIN.
  לחיצה על הלחצן
  Advanced Settings
  (הגדרות מתקדמות) תציג את חלון
  Advanced Bluetooth Settings
  (הגדרות Bluetooth מתקדמות). לקבלת מידע נוסף על
  Advanced Settings
  (הגדרות מתקדמות), עיין במדריך למשתמש בנושא שרת הדפסה אלחוטית.
 10. לחץ על
  Next
  (הבא) כדי להמשיך בהגדרת התצורה של המדפסת.
 11. יוצגו פקודות SGD להגדרת תצורה תקינה של המדפסת. לחץ על
  Next
  (הבא) כדי להמשיך למסך
  Send Data
  (שליחת נתונים).
 12. במסך
  Send Data
  (שליחת נתונים), לחץ על סמל
  מדפסת
  שאליה תרצה לשלוח את הפקודות, או על הלחצן
  File
  (קובץ) כדי לשמור את הפקודות בקובץ לשימוש מאוחר יותר.
 13. כדי לשלוח את הפקודות למדפסת, לחץ על הלחצן
  Finish
  (סיום). המדפסת תתעדכן ותופעל מחדש. כעת תוכל לנתק את ממשק USB מהמדפסת.
 14. כדי להשלים את תהליך צימוד Bluetooth, אפשר את גילוי התקן Bluetooth בהתקן המרכזי ופעל לפי ההנחיות בהתקן הראשי.