משמעות התבניות של נוריות החיווי
משמעות התבניות של נוריות החיווי
View content for :
Product:

משמעות התבניות של נוריות החיווי

כל מדפסות שולחן העבודה Link-OS כוללות חמש נוריות חיווי מצב משותפות.
חמש נוריות חיווי אלה עוזרות לך לזהות בעיות. נוריות החיווי הבודדות מציינות את תחום העניין הכללי. נוריות החיווי עשויות להיות כבויות או במגוון תבניות תאורה של אדום, ירוק או כתום. נוריות חיווי המצב יכולות להבהב, לדעוך (מצב בהיר עד מצב כבוי), לעבור בין צבעים, או רק להישאר במצב מואר. מידע המצב שתבניות התאורה האלה מייצגות מפורט בפרק זה.

מצב - מצבי פעולה טיפוסיים

Printer Ready (מדפסת מוכנה)
מציג את תבנית נורית החיווי Print Ready (מוכנה להדפסה).
המדפסת מופעלת ומוכנה להדפסה.
השהיה
מציגה את תבנית נורית החיווי Printer Pause (השהיית מדפסת).
המדפסת במצב השהיה. המפעיל חייב ללחוץ על הלחצן
השהיה
כדי לחדש את פעולות ההדפסה.
Media Out (המדיה נגמרה)
מציג את תבנית נורית החיווי Media Out (המדיה נגמרה).
נגמרה אספקת המדיה (מדבקות, קבלות, תגיות, כרטיסים וכו'). המדפסת זקוקה לטיפול ואינה יכולה להמשיך ללא התערבות משתמש.
Transferring Data (העברת נתונים)
מציג את תבנית נורית החיווי Print Ready (מוכנה להדפסה).
מתבצעת העברת נתונים.
Data Transfers Paused (העברת הנתונים הושהתה)
מציג את תבנית נורית החיווי Print Ready (מוכנה להדפסה).
פעולת תקשורת נתונים לא הסתיימה, אך לא מבוצעת כעת העברה.
Out of Memory (נגמר הזיכרון)
מציג את תבנית נורית החיווי Print Ready (מוכנה להדפסה).
נגמר הזיכרון בעת אחסון תוכן (תבניות, גרפיקה, גופנים וכו').
Cover Open/Printhead (PH) Open (מכסה פתוח/ראש הדפסה פתוח)
מציג את תבנית נורית החיווי Print Ready (מוכנה להדפסה).
המכסה (ראש ההדפסה) פתוח. המדפסת זקוקה לטיפול ואינה יכולה להמשיך ללא התערבות משתמש.
Cut Error (Binding)‎ (שגיאת חיתוך) (כריכה)
מציג את תבנית נורית החיווי Print Ready (מוכנה להדפסה).
להב יחידת החיתוך חסום ואינו נע כהלכה.

Status - Printhead Operation (מצב - פעולת ראש הדפסה)

משטח חם - ראש ההדפסה מתחמם במהלך ההדפסה. כדי להגן מפני נזק לראש ההדפסה וסיכון לפציעה, הימנע מנגיעה בראש ההדפסה. בצע תחזוקה של ראש ההדפסה רק באמצעות עט הניקוי.
Printhead Over Temp (טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי)
מציג את תבנית נורית החיווי Print Ready (מוכנה להדפסה).
נגמר הזיכרון בעת אחסון תוכן (תבניות, גרפיקה, גופנים וכו').
Printhead Under Temp (טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מדי)
מציג את תבנית נורית החיווי Print Ready (מוכנה להדפסה).
טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מדי. בדרך כלל, טמפרטורת סביבת הפעולה נמוכה מטמפרטורת הפעולה המינימלית של המדפסת.
Printhead Shutdown (כיבוי ראש הדפסה)
מציג את תבנית נורית החיווי Print Ready (מוכנה להדפסה).
טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי. כבה את המדפסת. המתן מספר דקות כדי שהמדפסת תתקרר כליל והפעל את המדפסת.
Printhead Resolution Error (שגיאת רזולוציה של ראש הדפסה)
מציג את תבנית נורית החיווי Print Ready (מוכנה להדפסה).
המדפסת אינה מסוגלת לקרוא את סוג הרזולוציה של ראש ההדפסה (dpi). ראש ההדפסה הותקן בצורה שגויה או ראש ההדפסה אינו Zebra מקורי.
Unauthorized Printhead Error (שגיאת ראש הדפסה לא מורשה)
מציג את תבנית נורית החיווי Print Ready (מוכנה להדפסה).
ראש ההדפסה הוחלף בראש הדפסה שאינו מקורי של Zebra. התקן ראש הדפסה מקורי של Zebra כדי להמשיך.

Status - Bluetooth Low Energy (BTLE) Option (מצב - אפשרות BTLE)

Bluetooth LE Paired‏ (Bluetooth LE מצומד)
מציג את תבנית נורית החיווי Print Ready (מוכנה להדפסה).
Bluetooth Low Energy צומד.
Bluetooth LE Failed to Pair‏ (Bluetooth LE נכשל בצימוד)
מציג את תבנית נורית החיווי Print Ready (מוכנה להדפסה).
Bluetooth Low Energy נכשל בצימוד.

Status - Ethernet (LAN) Option (מצב - אפשרות Ethernet (רת"מ))

Ethernet (LAN) No Link (רת"מ - אין קישור)
מציג את תבנית נורית החיווי Print Ready (מוכנה להדפסה).
אין קישור Ethernet זמין. נורית מצב
רשת
כבויה
Ethernet (LAN) 100base Link (רת"מ - קישור 100base)
מציג את תבנית נורית החיווי Print Ready (מוכנה להדפסה).
נמצא קישור ‎100 Base.
Ethernet (LAN) 10base Link (רת"מ - קישור 10base)
מציג את תבנית נורית החיווי Print Ready (מוכנה להדפסה).
נמצא קישור ‎10 Base.
Ethernet (LAN) Link Error (רת"מ - שגיאת קישור)
מציג את תבנית נורית החיווי Print Ready (מוכנה להדפסה).
קיים מצב שגיאה. המדפסת אינה מחוברת לרשת שלך.

Status - Wi-Fi (WLAN) Option (מצב - אפשרות Wi-Fi (רת"מ אלחוטית))

Wi-Fi Connecting to WLAN‏ (Wi-Fi מתחברת אל רת"מ אלחוטית)
מציג את תבנית נורית החיווי Print Ready (מוכנה להדפסה).
הנורית תהבהב באדום במהלך הקישור של המדפסת עם הרשת.
המדפסת עוברת למצב אימות עם שינוי לצבע כתום מהבהב.
מציג את תבנית נורית החיווי Print Ready (מוכנה להדפסה).
לאחר מכן הנורית תהבהב בצהוב, בזמן שהמדפסת מבצעת אימות מול הרשת.
Wi-Fi (WLAN) 100base Strong Link‏ (Wi-Fi (רשת תקשורת אלחוטית) - קישור חזק 100base)
מציג את תבנית נורית החיווי Print Ready (מוכנה להדפסה).
המדפסת מחוברת לרשת שלך ואות WiFi חזק.
Wi-Fi (WLAN) 100base Weak Link‏ (Wi-Fi (רשת תקשורת אלחוטית) - קישור חלש 100base)
מציג את תבנית נורית החיווי Print Ready (מוכנה להדפסה).
המדפסת מחוברת לרשת שלך ואות Wi-Fi חלש.