קביעת הגדרות התצורה של המדפסת
קביעת הגדרות התצורה של המדפסת

קביעת הגדרות התצורה של המדפסת

השתמש בדוח התצורה של המדפסת כדי לאמת התקנת התקן אופציונלי, טיפול במדיה והגדרות הדפסה.
המדפסת מספקת דוח תצורה של ההגדרות ותצורת החומרה. מצב ההפעלה (רמת השחור, מהירות, סוג מדיה וכו'), ציוד אופציונלי מותקן במדפסת (רשת, הגדרות ממשק, יחידת חיתוך וכו') ומידע תיאור מדפסת (מספר סידורי, שם דגם, גרסת קושחה וכו') מופיעים בדוח התצורה.