כוונון איכות ההדפסה
כוונון איכות ההדפסה

כוונון איכות ההדפסה

איכות ההדפסה מושפעת מהגדרת החום (צפיפות) של ראש ההדפסה, מהירות ההדפסה והמדיה בשימוש.
הגדרות רמת השחור והמהירות של ברירת המחדל של המדפסת פועלות עבור רוב היישומים המשתמשים במדבקות ובמדיה של Zebra. הגדר את המדפסת למהירות המומלצת המרבית של המדיה בשימוש. התנסה תחילה בהגדרת רמת השחור ולאחר מכן הורד את הגדרת המהירות כדי למצוא את השילוב המיטבי עבור היישום שלך. ניתן לקבוע את איכות ההדפסה באמצעות פעולת השירות
Configure Print Quality
(הגדרת איכות ההדפסה) ב-Zebra Setup Utility (כלי העזר להתקנה של Zebra).
למדיה (מדבקות, נייר קבלות, תגיות וכדומה) יש הגדרות מהירות מרבית עבור המדיה שבחרת. התחל עם הגדרה זו
ניתן לשלוט ברמת השחור (או הצפיפות) באמצעות:
  • פקודת ה-ZPL‏
    Set Darkness
    (הגדר רמת שחור) (
    ~SD
    ) (עיין ב-ZPL Programming Guide (מדריך למתכנתים של ZPL)).
  • עיין בפעולת השירות Manual Print Darkness Adjustment (כוונון ידני של רמת השחור בהדפסה).
ערכים קבילים:
0.0 עד 30.0
פקודות ZPL קשורות:
‎^MD‏, ‎~SD
פקודת SGD בשימוש:
print.tone
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
General Setup (הגדרה כללית)
Darkness (רמת שחור)