הדפסה על מדיה בקיפול מניפה
הדפסה על מדיה בקיפול מניפה
View content for :
Product:

הדפסה על מדיה בקיפול מניפה

המדפסת יכולה להשתמש במדיה בקיפול מניפה דרך חריץ גישה למדיה בגב המדפסת.
  1. הסר גליל מדיה מהמדפסת.
  2. פתח את המכסה העליון.
  3. כוונן את מיקום העצירה של מוביל המדיה באמצעות המנעול האפור בהחלקה. הוא ממוקם מחוץ למחזיק גליל המדיה השמאלי. השתמש בחתיכה ממדיית קיפול המניפה שלך כדי להגדיר את רוחב מיקום העצירה. דחוף את המנעול האפור בהחלקה לעבר גב המדפסת כדי לנעול את מיקומו.
  4. הכנס את המדיה דרך החריץ בגב המדפסת והעבר את המדיה בין מוביל המדיה לבין מחזיקי הגליל.
  5. סגור את המכסה העליון.
לאחר הדפסה או שימוש בלחצן
FEED
(הזנה) כדי לקדם מספר מדבקות: אם המדיה אינה מוזנת בצורה ישרה דרך המרכז (מזיזה את הערימה מצד לצד) או אם צדי המדיה (נייר מגן, תגית, נייר וכולי) פרומים או ניזוקו בעת היציאה מהמדפסת, יש לכוונן שוב את מיקום המעצור של מוביל המדיה.
אם הפעולה אינה פותרת את הבעיה, ניתן לנתב את המדיה מעל שני פיני החזקת הגליל על מוביל המדיה בהתאם למדיה שלך.
ניתן למקם ליבת גליל ריקה באותו הרוחב על מערום המדיה בקיפול מניפה, בין מחזיקי הגליל, כדי לספק תמיכה נוספת למדיה דקה.