שימוש במנפק המדבקות האופציונלי
שימוש במנפק המדבקות האופציונלי
View content for :
Product:

שימוש במנפק המדבקות האופציונלי

השתמש בהתקן האופציונלי של מנפק המדבקות כדי להדפיס מדבקה, ונייר המגן (נייר/מערך) יוסר באופן אוטומטי. בעת הדפסת מספר מדבקות רב, הסרת מדבקה שנופקה (קולפה) יכולה לגרום למדפסת להדפיס ולנפק את המדבקה הבאה.
 • עבור מדפסות עם אפשרות התצוגה, השתמש ב-
  Print (הדפסה)
  Label Position (מיקום מדבקה)
  Collection Method (שיטת איסוף)
 • הגדר את הטיפול במדיה לקילוף במנהל התקן המדפסת
 • השתמש באשף
  Configure Printer Settings
  (קביעת תצורה של הגדרות מדפסת) של Zebra Setup Utility (כלי העזר להתקנה של Zebra)
 • שלח את פקודות תכנות ZPL למדפסת.
בעת תכנות ב-ZPL, תוכל להשתמש ברצפי הפקודה המוצגים להלן כדי לקבוע את תצורת המדפסת לשימוש בהתקן מנפק המדבקות האופציונלי:
^XA ^MMP ^XZ ^XA ^JUS ^XZ
 1. טען את המדבקות במדפסת. סגור את המדפסת ולחץ על הלחצן
  FEED
  (הזנה) עד שיצאו מהמדפסת לפחות 100 מ"מ או 4 אינץ' של מדבקות חשופות. תוכל להשאיר את המדבקות על נייר המגן.
 2. הרם את נייר המגן מעל לחלק העליון של המדפסת. משוך את התפס בצבע זהב שבמרכז דלת מנפק המדבקות הלאה מהמדפסת, והדלת תיפתח.
 3. הכנס את נייר המגן של המדבקה בין דלת המנפק לבין גוף המדפסת.
 4. סגור את דלת המנפק תוך משיכה ומתיחה של קצה נייר המגן של המדבקה.
 5. לחץ על הלחצן
  FEED
  (הזנה) (קידום) ושחרר אותו פעם אחת או יותר עד שתוצג מדבקה להסרה.
 6. במהלך עבודת הדפסה, המדפסת מקלפת את נייר המגן ומגישה מדבקה בודדת. הוצא את המדבקה מהמדפסת כדי לאפשר את הדפסת המדבקה הבאה.
אם לא הפעלת את חיישן הוצאת התווית כדי לזהות הסרה של מדבקה שנופקה באמצעות פקודות התוכנה (קולפה והוצגה להסרה) ייתכן שהמדבקות המודפסות ייערמו זו על זו ויגרמו לחסימה במנגנון.