הבעיה: אין הדפסה על המדבקה
הבעיה: אין הדפסה על המדבקה

הבעיה: אין הדפסה על המדבקה

מדיה לא נכונה מותקנת עבור הגדרת סוג מדיה

אין הדפסה על מדבקות.

הגורם: שימוש במדיה תרמית עבור הדפסה תרמית ישירה

ראה את נוהל הבדיקה בדיקת סוגי מדיה תרמית.

תיקון: התקן מדיה תרמית ישירה

פעולת מפעיל
  • טען את המדיה התרמית הישירה שנבחרה במדפסת.

הגורם: המדיה הוטענה שלא כהלכה

תיקון: טען מחדש את המדיה

  • משטח ההדפסה של המדיה חייב לפנות כלפי מעלה, לעבר ראש ההדפסה. ראה Getting Ready to Print (הכנה להדפסה) ולאחר מכן Loading Roll Media (טעינת גליל מדיה).