Windows 10 (גרסת PC)
Windows 10 (גרסת PC)

Windows 10 (גרסת PC)

לפני הצימוד או ההוספה של התקן מאופשר-Bluetooth, ודא שהוא מופעל וניתן לגילוי. ייתכן שהתקן ה-Windows שלך יצטרך מתאם Bluetooth כדי להתחבר להתקני Bluetooth. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של יצרן ההתקן.
 1. פתח את תפריט Start (התחל) של Windows בלחיצה על לחצן
  Start
  (התחל) של Windows ובחירת
  Settings
  (הגדרות).
 2. לחץ על הקטגוריה
  Devices
  (התקנים) בחלון Settings (הגדרות).
 3. לחץ על
  Bluetooth
  . אם במחשב לא מותקן Bluetooth, הקטגוריה Bluetooth לא תוצג ברשימת קטגוריות ההתקנים. המדפסת תזוהה במספר סידורי.
 4. לחץ על הסמל
  מדפסת
  ולחץ על הלחצן
  Pair
  (צימוד) עבור המדפסת.
 5. המדפסת תדפיס קוד גישה. השווה אותה לסיסמה המוצגת המסך. לחץ על
  Yes
  (כן) אם הן תואמות.
 6. אחרי שתשלים את השיוך, מצב המדפסת ישתנה ל-Connected (מחוברת).