הגדרת שרת הדפסה Wi-Fi אופציונלי
הגדרת שרת הדפסה Wi-Fi אופציונלי

הגדרת שרת הדפסה Wi-Fi אופציונלי

פרק זה עוסק בהכנת התצורה הבסיסית של אופציית שרת הדפסה Wi-Fi פנימי של ZebraNet. לקבלת מידע נוסף, ראה Wired and Wireless Print Servers User Guide (מדריך למשתמש בשרתי הדפסה קוויים ואלחוטיים). ראה zebra.com/manuals.
ניתן להגדיר את תצורת המדפסת לפעולה אלחוטית בדרכים הבאות. המדריך הבסיסי עוסק רק באפשרות הראשונה, Connectivity Wizard (אשף הקישוריות).
 • באמצעות Connectivity Wizard (אשף הקישוריות)
  , הכותב עבורך תסריט ZPL. במסך האחרון של כלי העזר, ניתן לבחור האם לשלוח את הפקודה ישירות למדפסת, או לשמור את תסריט ZPL לקובץ. לקובץ ZPL שנשמר יש מספר מטרות:
  • ניתן לשלוח את הקובץ למדפסת דרך כל חיבור זמין (USB או שרת הדפסה קווי).
  • ניתן לשלוח שוב את הקובץ למדפסת לאחר שחזור הגדרות המדפסת לברירות המחדל שנקבעו במפעל.
  • ניתן לשלוח את הקובץ למספר רב של מדפסות שישתמשו באותן הגדרות רשת.
 • באמצעות תסריט ZPL
  שתכתוב בעצמך. השתמש בפקודה
  ^WX
  כדי להגדיר את הפרמטרים הבסיסיים של סוג האבטחה. ניתן לשלוח את הפקודות דרך כל חיבור זמין (USB או שרת הדפסה קווי). לקבלת מידע נוסף על אופציה זו, ראה ZPL Programming Guide (מדריך תכנות ZPL).
 • באמצעות פקודות Set/Get/Do‏ ‎(SGD)‎
  שניתן לשלוח למדפסת. התחל מהפקודה
  WLAN.security
  כדי לקבוע את סוג האבטחה האלחוטית. בהתאם לסוג האבטחה שתבחר, יידרשו פקודות SGD אחרות לציון הפרמטרים האחרים. ניתן לשלוח את הפקודות דרך כל חיבור זמין (USB או שרת הדפסה קווי). לקבלת מידע נוסף על אופציה זו, ראה ZPL Programming Guide (מדריך תכנות ZPL).