הדפסת דוח תצורה לבדיקת הדפסה
הדפסת דוח תצורה לבדיקת הדפסה
View content for :
Product:

הדפסת דוח תצורה לבדיקת הדפסה

הדפסת דוח תצורה היא דרך מצוינת לבדוק ולאמת את הפעולה הבסיסית ואת ההגדרות של המדפסת.
לפני חיבור המדפסת למחשב, ודא שהמדפסת נמצאת במצב עבודה תקין.
ניתן לעשות זאת על-ידי הדפסת דוח תצורה באמצעות נוהל זה. המידע בתדפיס דוחות התצורה עשוי לסייע בהתקנת המדפסת ובפתרון בעיות במדפסת.
 1. ודא שהמדיה ומחסנית הסרט (אם אתה מדפיס בהעברה תרמית) טעונים כהלכה במדפסת וכי המכסה העליון של המדפסת סגור.
 2. הפעל את המדפסת.
 3. לאחר שהמדפסת עברה למצב מוכן (נורית חיווי המצב מאירה בירוק קבוע), לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן
  FEED
  (הזנה) ו-
  CANCEL
  (ביטול) למשך שתי שניות ושחרר.
  מציג את הלחצן 'הזנה' והלחצן 'ביטול' של המדפסת נלחצים למשך 2 שניות ודוגמה לדוח תצורה.
אם לא תצליח להדפיס דוחות אלה, ראה פתרון בעיות.