ממשק המשתמש
ממשק המשתמש
View content for :
Product:

ממשק המשתמש

בקרות המשתמש הראשיות נמצאות בחזית המדפסת.

ממשק משתמש סטנדרטי

 • ממשק זה מספק את הבקרות ומידע המצב הבסיסיים להם זקוק המפעיל. מצב ההפעלה של המדפסת מדווח באמצעות חמש נוריות חיווי מצב של סמלים. סמלים אלה מייצגים תחומי תפקוד שונים של התפעול. נוריות החיווי, כקבוצה, מספקות מגוון רחב של הודעות על מצב המדפסת כאשר משתמשים בשילוב שלהן. ניתן לראות אותן ממרחק גדול יותר מזה הנדרש לקריאת ההודעות בתצוגת מדפסת. עיין במשמעות התבניות של נוריות החיווי.
  • ממשק משתמש זה תומך במשימות מפעיל של החלפת חומרים מתכלים של המדפסת (מדבקות, נייר קבלות, סרט העברה וכו') כאשר קיימת הנחיה על-ידי שתי נוריות חיווי.
  • הסמלים של מחווני המצב מייצגים תחום תפקודי של תפעול המדפסת.
  • נוריות מצב מסוימות משתמשות בדרך כלל בצבעים כדי להציג למפעיל את המצב התפקודי של המדפסת. נוריות חיווי המצב יכולות להיות כבויות (לא מאירות), בצבע אדום, ירוק או כתום. המשמעות של אדום היא 'שים לב' או 'לא מוכנה'. ירוק משמעותו 'מוכנה' או 'מתפקדת'. המשמעות של כתום היא פעילות או תהליך פעיל (הורדת נתונים, מחזור קירור לאחר התחממות-יתר וכו'). נורית חיווי כבויה או שאינה מאירה מציינת שאין צורך בתשומת לב המפעיל.
  • נורית חיווי מצב יכולה להבהב, לדעוך (מצב בהיר עד מצב כבוי), לעבור בין צבעים, או להמשיך להאיר במגוון תבניות המציינות פעילויות שונות של המדפסת, ומצב תפעולי כקבוצה.
  • לחצני הבקרה משמשים בשילובים שונים לצורך גישה לתפקודים פנימיים המכווננים את המדפסת למדיה שלך וקובעים הגדרות הדפסה מוגבלות.

צג מגע בצבע וממשק

 • ממשק צג מגע בצבע מספק גישה קלה להגדרת המדפסת ולתצורה וניתן להתאמה לכל סוגי המשתמשים. הממשק כולל את כל הבקרות והמחוונים של ממשק המשתמש הסטנדרטי, כדי לספק לך תפקודיות והתנהגות משותפים עבור כל דגמי מדפסות Link-OS אלה.
 • אפשרות התצוגה מספקת מידע מצב והודעות בכתב של המדפסת.
 • התצוגה תומכת ב-‏19 שפות, הניתנות לבחירה על-ידי המשתמש או באמצעות תכנות.
 • היא כוללת מערכת תפריטים. באפשרותך לערוך שינויים בהגדרות ההדפסה (רמת שחור, מהירות וכו'), להפעיל כלי עזר ולקבוע ממשקי תקשורת קוויים ואלחוטיים (טורי, Ethernet‏, Wi-Fi, וכו') המותקנים במדפסת.