System (מערכת) Program Language (שפת תוכנית) Virtual Device (התקן וירטואלי)
System (מערכת) Program Language (שפת תוכנית) Virtual Device (התקן וירטואלי)
View content for :
Product:

System (מערכת)
Program Language (שפת תוכנית)
Virtual Device (התקן וירטואלי)

אם מותקנים יישומי התקן וירטואלי כלשהם במדפסת, תוכל להציגם או להפוך אותם לזמינים/לא זמינים דרך תפריט משתמש זה.
מציג את מסך התפריט Wizards (אשפים).
ערכים קבילים:
יוצגו כאן
NONE
(אין) או התקן וירטואלי Link-OS