Connection (חיבור)BluetoothFriendly Name(שם ידידותי)
Connection (חיבור)BluetoothFriendly Name(שם ידידותי)
View content for :
Product:

Connection (חיבור)
Bluetooth
Friendly Name(שם ידידותי)

פקודה זו קובעת שם ידידותי שבו תשתמש המערכת במהלך גילוי שירות.
כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף, חובה להפעיל מחדש את המדפסת או להפיק את הפקודה
device.reset
(ראה Connection (חיבור) > Networks (רשתות) > Reset Network (איפוס רשת)).
אם לא תקבע שם ידידותי, ברירת המחדל תהיה המספר הסידורי של המדפסת.
ערכים קבילים:
מחרוזת טקסט בת 17 תווים
פקודת SGD בשימוש:
bluetooth.friendly_name