Connection (חיבור)Networks (רשת)IP Alternate Port (יציאת IP חלופית)
Connection (חיבור)Networks (רשת)IP Alternate Port (יציאת IP חלופית)
View content for :
Product:

Connection (חיבור)
Networks (רשת)
IP Alternate Port (יציאת IP חלופית)

פקודה זו קובעת את מספר היציאה של יציאת ה-TCP החלופית.
שרתי הדפסה התומכים בפקודה זו ינטרו בו-זמנית גם את היציאה העיקרית וגם את היציאה החלופית לאיתור חיבורים.
מציג את מסך התפריט Wizards (אשפים).
פקודת SGD בשימוש:
internal_wired.ip.port_alternate
wlan.ip.port_alternate
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
TCP/IP Settings (הגדרות TCP/IP)