Print (הדפסה) Sensors (חיישנים) Sensor Type (סוג חיישן)
Print (הדפסה) Sensors (חיישנים) Sensor Type (סוג חיישן)
View content for :
Product:

Print (הדפסה)
Sensors (חיישנים)
Sensor Type (סוג חיישן)

בחר בין חישת מדיה
טרנסמיסיבית
לבין
רפלקטיבית
המתאימה לסוג המדיה שבו אתה משתמש.
Transmissive
(טרנסמיסיבית) (מדיה ונייר מגן שקופים) — משמשת לחישת מרווח/רשת למדבקות נפוצות ולמדיה רציפה. אין סימני מעקב או חריצים בסוגי מדיה אלה.
Reflective
(רפלקטיבית) — משמשת לזיהוי סימן/קו שחור וחריצים/חורים בגב המדיה. סימנים וחורים שחורים אינם מחזירים אור כמו נייר המגן או הנייר.
ערכים קבילים:
TRANSMISSIVE (טרנסמיסיבי), REFLECTIVE (רפלקטיבי)
פקודות ZPL קשורות:
‎^JS
פקודת SGD בשימוש:
device.sensor_select
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Media Setup (הגדרת מדיה)