Print (הדפסה)Sensors (חיישנים)Manual Calibration (כיול ידני)
Print (הדפסה)Sensors (חיישנים)Manual Calibration (כיול ידני)
View content for :
Product:

Print (הדפסה)
Sensors (חיישנים)
Manual Calibration (כיול ידני)

כייל את המדפסת כדי לכוונן את רגישות חיישני המדיה
והסרט
. פעולה זו היא אשף שמדריך אותך באופן אינטראקטיבי בכיול הידני של הגדרות חיישן המדיה.
לקבלת הוראות מלאות כיצד לבצע את הליך הכיול, ראה 'כיול מדיה ידני'.
פקודות ZPL קשורות:
‎~JC
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.manual_calibration
מקשי לוח הבקרה:
החזק את הלחצנים
PAUSE
(השהיה) +
FEED
(הזנה) +
CANCEL
(ביטול) לחוצים למשך שתי שניות כדי להתחיל בכיול.