ZD611T בקרות ממשק סטנדרטיות
ZD611T בקרות ממשק סטנדרטיות
View content for :
Product:

ZD611T
בקרות ממשק סטנדרטיות

ZD611T
ממשק המדפסת מספק את הבקרה הבסיסית ואת המצב של פעולות המדפסת הנפוצות.
זיהוי פקדים ומחוונים סטנדרטיים של ממשק
מציג את הפקדים והמחוונים של המפעיל בעל 3 הלחצנים הבסיסיים.
‎1‎
לחצן הפעלה
‎2‎
לחצן השהיה
3
הלחצן Feed (הזנה) (קידום)
‎4‎
לחצן ביטול
5
מחוון רשת
6
מחוון חומרים
‎7‎
מחוון נתונים
‎8‎
מחוון השהיה
‎9‎
מחוון Status (מצב)
מציג את סמל המחוון Status (מצב). לחצן
ההפעלה
- מפעיל את המדפסת ומפסיק את פעולתה. הוא משמש גם להפעלת מצב שינה (במתח נמוך) ולמצב התעוררות.
 • הפעלה ראשונית
  – לחץ על לחצן
  ההפעלה
  עד שנוריות החיווי של המדפסת יהבהבו. נוריות החיווי יהבהבו במגוון צירופים בעת שהמדפסת מבצעת את האבחון העצמי, בדיקות התצורה והרכיבים האופציונליים המשולבים, שיארכו מספר שניות. מחוון
  המצב
  יאיר בירוק מלא המציין שהמדפסת מוכנה כעת לפעולות הדפסה רגילות.
 • Energy Star (מצב צריכת חשמל נמוכה)
  – לחץ על לחצן
  ההפעלה
  ושחרר כדי להיכנס למצב צריכת חשמל נמוכה של Energy Star. המדפסת תצמצם את השימוש במתח. כל נוריות החיווי יכבו לבד מנורית חיווי המצב שתהבהב באטיות כדי לציין מצב Energy Star.
 • הפסקת פעולה במצב Energy Star
  – לחץ לחיצה ממושכת על לחצן
  ההפעלה
  למשך 4-9 שניות. המפעיל יכול להפעיל עבודת הדפסה באצווה ולהעביר את המדפסת למצב שינה בצריכת חשמל נמוכה — לאחר שהעבודה תסתיים.
 • כיבוי
  – לחץ לחיצה ממושכת על לחצן
  ההפעלה
  למשך 4-9 שניות. המדפסת תיכבה.
 • Power Failure Recovery Mode
  (התאוששות ממצב הפסקת מתח) — תכונת המדפסת הזאת מופעלת על-ידי הגדרת מגשר חומרה באחד ממודולי הקישוריות האופציונליים של המדפסת המותקנים במדפסת. ראה קביעת מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח.
 • המדפסת תופעל באופן אוטומטי בעת חיבור למקור מתח ז"ח פעיל.
 • תמיכה במצב שינה ובמצב התאוששות ממצב הפסקת מתח.
 • כיבוי מאפס את המדפסת ומפעיל את רצף 'הפעלה ראשונית'.
מצב התאוששות מהפסקת חשמל זמין רק במדפסות בהן מותקן מודול קישוריות מדפסת.
מציג את סמל המחוון Status (מצב). לחצן
השהיה
- משהה את פעולות ההדפסה ותנועת המדיה.
 • לחיצה על לחצן
  השהיה
  כדי לעצור את פעילויות ההדפסה ולהעביר את המדפסת למצב השהיה. המדפסת תשלים את הדפסת המדבקה הפעילה לפני שתעבור למצב השהיה.
 • מחוון
  ההשהיה
  מאיר בכתום כדי לציין את מצב ההשהיה.
 • לחיצה על לחצן
  ההשהיה
  במצב השהיה להחזרת המדפסת לפעולה רגילה. אם המדפסת מדפיסה עבודה מרובת מדבקות (טופס/תבנית), או אם עבודת הדפסה אחרת ממתינה להדפסה בתור, המדפסת תחדש את ההדפסה.
מציג את סמל המחוון Status (מצב). לחצן
Feed
(הזנה) (קידום) - לקידום מדבקה (טופס/תבנית הדפסה).
 • Feed One Label
  (הזן מדבקה אחת) – לחץ על לחצן
  ההזנה
  ושחרר כאשר המדפסת אינה מדפיסה כדי לקדם מדיה באורך של טופס ריק אחד/תבנית ריקה אחת (מדבקה, קבלה, תגית, כרטיס וכדומה).
 • קידום מדבקות מרובות
  – לחץ לחיצה ממושכת על לחצן
  ההזנה
  כדי לקדם מדבקות עד שישתחררו. הוא מסיים את ההזנה עד מיקום ההתחלה של המדבקה הבאה.
 • Reprint Last Label
  (הדפס שוב מדבקה אחרונה) (מופעל באמצעות פקודת SGD‏:
  ezpl.reprint_mode
  ) – המטרה של תכונה זו היא לאפשר הדפסה מחדש של הדפסת מדיה שנכשלה. אם מסתיימת המדיה במדפסת (נייר, מדבקות, נייר העברה וכו'), אזי המדפסת יכולה להדפיס שוב את המדבקה האחרונה (טופס/תבנית הדפסה). מאגר ההדפסה הזמין לאחסון תמונת ההדפסה זמין להדפסה מחדש והוא מתנקה כאשר מפסיקים את פעולת המדפסת או מאפסים אותה.
סמל המחוון Status (מצב). לחצן
ביטול
- מבטל עבודות הדפסה.
 • הלחצן
  ביטול
  פעיל רק כאשר המדפסת במצב ההשהיה.
 • לחץ על
  ביטול
  פעם אחת כדי לבטל את ההדפסה של התבנית הבאה במאגר ההדפסה.
 • לחץ לחיצה ממושכת על לחצן
  ביטול
  למשך שתי שניות כדי לבטל את ההדפסה של כל התבניות הממתינות.
מציג את סמל המחוון Status (מצב).
נורית חיווי מצב
— נורית חיווי המצב העיקרית לתקינות הכללית של המדפסת ולמצב התפעול. נורית החיווי מוכרת גם בשם נורית ההפעלה.
 • ירוק
  : מוכן לפעילות הדפסה ונתונים.
 • ירוק, הבהוב איטי
  : המדפסת במצב שינה.
 • אדום
  : נגמרה המדיה, שגיאת זיהוי מדיה, ראש (מכסה/ראש הדפסה) פתוח, שגיאת חיתוך, תקלת אימות ראש הדפסה.
 • כתום
  : טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי (טמפרטורה), תקלת רכיב בראש ההדפסה, נגמר הזיכרון בעת אחסון תוכן (תבניות, גרפיקה, גופנים וכו') ותקלת מתח בממשק ביציאות טוריות או USB מארח.
 • כתום מהבהב
  : טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מדי (טמפרטורה).
 • אדום מהבהב
  : טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי (טמפרטורה) - מצב זה משולב בנורית חיווי
  השהיה
  מהבהבת באדום. נדרש קירור והפעלה מחדש של המדפסת.
סמל המחוון Status (מצב).
נורית חיווי השהיה
– המדפסת נמצאת במצב השהיה כאשר נורית חיווי
השהיה
מאירה. ניתן לבטל מדבקה (טופס הדפסה) או את כל המדבקות (טופסי הדפסה) בתור ההדפסות כאשר נורית החיווי
השהיה
מאירה באמצעות לחצן
ביטול
.
 • כתום
  : המדפסת במצב השהיה. ההדפסה, הזנת מדבקה (קידום) ושגרות מדבקה אחרות נמצאים בהשהיה עד להפסקת המצב על-ידי לחיצה על לחצן
  השהיה
  .
 • אדום מהבהב
  : טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי (טמפרטורה) — מצב זה משולב בנורית חיווי
  מצב
  מהבהבת באדום. נדרש קירור והפעלה מחדש של המדפסת.
סמל המחוון Status (מצב).
נורית חיווי נתונים
– מציינת את הפעילות של פעילות העברת נתונים.
 • כבוי
  : נתונים אינם מועברים.
 • ירוק
  : פעולת תקשורת נתונים לא הסתיימה, אך לא מבוצעת כעת העברה.
 • ירוק מהבהב:
  מתבצעת העברת נתונים.
 • כתום מהבהב
  : נגמר הזיכרון בעת אחסון תוכן (תבניות, גרפיקה, גופנים וכו').
סמל המחוון Status (מצב).
נורית חיווי חומרים מתכלים
– מציינת את המצב של המדיה (מדבקות, קבלות, תגיות, סרט העברה, מחסנית סרט וכו').
 • אדום
  : קיים מצב של 'נגמרה מדיה'.
 • אדום מהבהב
  : סוף סרט.
סמל המחוון Status (מצב).
נורית חיווי רשת
– מציינת מצב ופעילות של הרשת.
 • כתום
  : זוהה חיבור ‎10 base Ethernet (רשת תקשורת מקומית).
 • ירוק
  : לחיבור ‎10/100 Ethernet (רשת תקשורת מקומית) או Wi-Fi (רשת תקשורת מקומית אלחוטית) יש אות חזק והוא מחובר.
 • אדום
  : כאשר מתרחשת תקלת Ethernet (רשת תקשורת מקומית) או Wi-Fi (רשת תקשורת מקומית אלחוטית).
 • אדום מהבהב
  : בעת שיוך Wi-Fi (רשת תקשורת מקומית אלחוטית).
 • כתום מהבהב
  : בעת אימות Wi-Fi (רשת תקשורת מקומית אלחוטית).
 • ירוק מהבהב
  : לאחר השלמת חיבור Wi-Fi (רשת תקשורת מקומית אלחוטית), אך האות חלש.